< Cofnij

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowni Studenci,

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.

Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Zasady przyznawania stypendiów Ministra regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) oraz Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (z pkt. 2. 3. Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz oświadczeniami studenta: o zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) prosimy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 10 października 2019r. w formie papierowej, oraz obowiązkowo w formie elektronicznej na adres e-mail: aciesiel@ump.edu.pl

 .

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020