Opłaty za studia

Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


Zasady pobieranie opłat

Odpłatność za jedną godziną zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce

Odpłatność za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce

OŚWIADCZENIE RATY


UWAGA!!!!!

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia

- opłata za powtarzanie zajęć

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!

 

                                                   Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w każdym roku akademickim, który znajduje się w module ASIA.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w danym roku akademickim.

Oświadczenie będzie dostępne we wrześniu
 
Studentom studiów niestacjonarnych – pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ich dzieciom przysługuje 20% obniżka opłaty za studia niestacjonarne i możliwość wnoszenia jej w 10 miesięcznych, kolejnych, równych ratach, z których pierwsza winna być uiszczona przed rozpoczęciem roku akademickiego, a ostatnia nie później niż do 15 czerwca danego roku akademickiego. O formie płatności należy poinformować dziekanat nie później niż w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz złożyć oświadczenie o korzystaniu z uprawnienia, o którym mowa powyżej. 

Studentom studiów niestacjonarnych za Wydziale Nauk o Zdrowiu – pracownikom szpitali klinicznych oraz pracownikom oddziałów klinicznych za bazie których działają jednostki Uniwersytetu, przysługuje 15% obniżka opłaty za studia niestacjonarne i możliwość wnoszenia jej w 10 miesięcznych, kolejnych, równych ratach, z których pierwsza powinna być uiszczona przed rozpoczęciem roku akademickiego, a ostatnia nie później niż do 15 czerwca danego roku akademickiego. O formie płatności należy poinformować dziekanat nie później niż w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Warunkiem uzyskania obniżki jest uzyskanie poparcia dyrektora szpitala klinicznego oraz przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu.