Rozwój naukowy

Doktoraty
Publiczne obrony rozpraw doktorskich
Uzyskane stopnie
Habilitacje
Postępowanie awansowe
Uzyskane stopnie
Profesury
Uzyskane tytuły

PODZIAŁ DYSCYPLIN

Uchwały

Uchwała nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - załącznik

Uchwała nr 203/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego opartego na cyklu powiązanych publikacji naukowych w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora - załącznik

Uchwała nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019  roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania sie o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora uczelni i profesora zwyczajnego - załącznik

Uchwała nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunktazałącznik

Uchwała nr 235/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dot. zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (z wyłączeniem pracowników z dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych) - załącznik

Uchwała nr 202/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego - załącznik

Uchwała nr 153/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub  przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta - załącznik

Uchwała nr 154/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 157/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zalecanych minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego   profesora - załącznik

Kryteria oceny dorobku naukowego pracowników z obszaru nauk humanistycznych i społecznych dokonywanej na potrzeby awansu stanowiskowego - załącznik

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczętym po 1 października 2019 roku

Wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego

Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy w postępowaniu o nadania stopnia naukowego doktora zostają̨ powołani na wniosek osoby ubiegającej się̨ o nadanie stopnia naukowego doktora złożony do dziekana wydziału, na którym znajduje się̨ jednostka organizacyjna zatrudniająca
kandydata na promotora lub promotorów.

Wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego zawiera:

1) dane osoby ubiegającej się̨ o nadania stopnia naukowego doktora; 


2) proponowany tytuł rozprawy doktorskiej; 


3) propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów lub promotora 
pomocniczego,

4) wskazanie dziedziny i dyscypliny lub samej dziedziny [zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1818/1)], w której będzie prowadzone postepowanie wraz z uzasadnieniem,

5) cel i założenia pracy doktorskiej; 


6) zgodę̨ na objęcie funkcji promotora, promotorów lub promotora pomocniczego; 


7) zgodę̨ lokalnej Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach lub oświadczenie kandydata na promotora (kandydatów na 
promotorów) wraz z uzasadnieniem, że taka zgoda nie jest wymagana; 


8) w przypadku wniosku zawierającego prośbę o wyznaczenie promotora pomocniczego, wymagana jest pisemna zgoda promotora na powołanie takiej 
osoby  wraz  z uzasadnieniem;

9) protokół z posiedzenia rady katedry opiniującej cele i założenia pracy doktorskiej.

 

W przypadku uczestników studiów doktoranckich, założenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

 

Postępowanie w przewodzie doktorskim wszczętym przed 1 października 2019 roku

Postępowanie w przewodzie doktorskim obowiązujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Etapy postępowania w przewodzie doktorskim

Załącznik nr 1 - wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego

Załącznik nr 2 - podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego

załącznik nr 3 - załącznik do programu Rady Wydziału

załącznik nr 4a - opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej

załącznik nr 4b - opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej z cyklu prac

załącznik nr 5 - wzór oświadczenia współautora artykułu

 Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego dla obcokrajowców