Prace licencjackie i magisterskie

 

Zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich :

» zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich oraz limity

 

Lista jednostek, w których można realizować prace licencjackie i magisterskie oraz obszary tematyczne dla poszczególnych kierunków, znajduje się poniżej:

» Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

» Fizjoterapia drugiego stopnia niestacjonarne

» Pielęgniarstwo

» Położnictwo - prace licencjackie

» Położnictwo - prace magisterskie

» Ratownictwo medyczne

» Terapia zajęciowa

» Zdrowie publiczne

 

REGULAMIN prac livencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP

REGULAMIN prac magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 52/20 obrony prac dyplomowych aktualnie odbywają się tylko w trybie online. W przypadku gdy w UCOS złożony jest komplet dokumentów wymaganych do dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej oraz licencjackiej, obrony przeprowadzane są online według poniższych zasad:

 1. obrona odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu Teams w trybie wideokonferencji,
 2. logowanie do systemu Teams musi obywać się za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników,
 3. w trakcie całego czasu trwania obrony w trybie online konieczny jest przekaz zarówno obrazu wideo jak i dźwięku, a obrony są nagrywane przez przewodniczącego komisji,
 4. warunkiem przeprowadzenia obrony w trybie online jest udział w wideokonferencji wszystkich członków komisji (dla prac magisterskich: dziekan, promotor, recenzent; dla prac licencjackich: kierownik jednostki, promotor, recenzent, gdy promotorem pacy licencjackiej jest kierownik jednostki obronie przewodniczy dziekan),
 5. w ustaleniu dogodnego dla wszystkich uczestników terminu obrony pracy magisterskiej pośredniczy UCOS - sekcja dyplomów, a w przypadku obrony pracy licencjackiej właściwa jednostka,
 6. obrony prac licencjackich prowadzone są we właściwych jednostkach, a przewodniczącym komisji jest kierownik jednostki,
 7. w przypadku prac licencjackich dokumentacja jest wysyłana pocztą wewnętrzną do właściwej jednostki na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną obroną; po obronie kierownik jednostki odsyła dokumentację do UCOS wraz z linkiem do nagrania przebiegu obrony w ciągu 3 dni roboczych,
 8. student oświadcza, że podczas obrony w trybie online, nie będzie korzystał z pomocy naukowych oraz z pomocy osób trzecich,
 9. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra (licencjata) zostanie przesłany absolwentowi drogą elektroniczną ,
 10. odbiór oryginału dyplomu jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się z UCOS.

 

 OBRONY PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH W TRYBIE ONLINE

Student przed planowaną obroną pracy magisterskiej oraz licencjackiej  (nie dotyczy kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo studia I stopnia) dostarcza do UCOS

ul. Bukowska 70 następujące dokumenty:

 1. wniosek do Dziekana WNoZ o przeprowadzenie obrony pracy dyplomowej w trybie online, na adres dziekanwnoz@ump.edu.pl
 2. kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami) (nie dotyczy kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo studia I stopnia)
 3. pracę licencjacką/magisterską (1 egzemplarz - miękka oprawa), wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp ze streszczeniem w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe od 3 do 6 oraz w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów, tematem pracy i wklejona na ostatniej stronie). Wszystkie wersje pracy (wydrukowana, elektroniczna, wprowadzona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) muszą być takie same.  Strona tytułowaoświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy
 4. dowód wpłaty za dyplom - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym dziekanacie (60,00 zł),
 5. na pisemny wniosek studenta istnieje możliwość wystawienia odpisu dyplomu i suplementu  w języku obcym za dodatkową opłatą (40,00 zł) po złożeniu podania w UCOS wraz z dowodem wpłaty, najpóźniej  do dnia ukończenia studiów  (pobierz),
 6. kartę informacyjną o odbytych praktykach,  kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu) jako poświadczenie akceptowane są wydrukowane skany (pobierz),
 7. dziennik praktyk (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, terapia zajęciowa)
 8. legitymację:

 Przed złożeniem kompletu dokumentów w UCOS student musi mieć rozliczoną kartę obiegową w systemie WISUS (karty obiegowej nie trzeba drukować).

Karta obiegowa (dla studentów nie posiadających dostępu do systemu WISUS - skreślonych z listy studentów)

Dodatkowo student wprowadza plik  z pracą dyplomową oraz wpisuje  słowa kluczowe do systemu WISUS.

 Promotor pracy magisterskiej oraz licencjackiej składa drogą elektroniczną na adres mailowy UCOS- dyplomucos@ump.edu.pl  skany podpisanych dokumentów:

 1. zaakceptowany i podpisany przez promotora raport z wyniku badania pracy magisterskiej oraz licencjackiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, z akceptacją pracy magisterskiej oraz licencjackiej do obrony
 2. podpisane przez promotora pismo z prośbą o wyznaczenie recenzenta (od promotora pracy skierowane do UCOS) (pobierz),

Recenzent pracy magisterskiej oraz licencjackiej składa drogą elektroniczną na adres mailowy UCOS- dyplomucos@ump.edu.pl :

- skan podpisanej recenzji pracy: studia I stopnia (pobierz), studia II stopnia (pobierz),

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w przypadku gdy w UCOS złożony jest komplet dokumentów wymaganych do dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej oraz licencjackiej, możliwe jest jej przeprowadzenie w trybie online według poniższych zasad:

  1. student oświadcza, że podczas obrony w trybie online, nie będzie korzystał z pomocy naukowych oraz z pomocy osób trzecich,

 2. obrona odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu Teams w trybie wideokonferencji,

 3. logowanie do systemu Teams musi obywać się za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników,

 4. w trakcie całego czasu trwania obrony pracy magisterskiej w trybie online konieczny jest przekaz zarówno obrazu wideo jak i dźwięku,

 5. warunkiem przeprowadzenia obrony w trybie online jest udział w wideokonferencji wszystkich członków komisji (dziekan, promotor, recenzent),

 6. w ustaleniu dogodnego dla wszystkich uczestników terminu obrony pośredniczy UCOS - sekcja dyplomów,

 7. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra zostanie przesłany absolwentowi drogą elektroniczną .

 

 

TERMIN SKŁADANIA KART EGZAMINACYJNYCH I PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

Do obrony pracy magisterskiej na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/2021 - 3 rok studia drugiego stopnia niestacjonarne - może przystąpić student, który złoży w UCOS:

- kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami) najpóźniej do 31 marca 2021 r.

- pracę magisterską najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informację dotyczące egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo studia I stopnia znajdują się w zakładce: Sprawy studenckie -> EGZAMIN ZAWODOWY

 

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej (nie więcej niż 3 miesiące) w przypadku:
1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,
2. niemożności wykonania pracy licencjackiej/magisterskiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.

 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

REGULAMIN PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

» regulamin 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

» regulamin