Jakość kształcenia

WYKAZ DANYCH Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

I. Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDiZJK)

II. Skład osobowy Rad Programowych dla kierunku studiów na kadencję 2020-2024

III Skład Wydziałowego Zespołu ds. Hospitacji

IV. Księga Procedur WZDiZJK

IV.1. OGÓLNA PROCEDURA DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - WZÓR I OZNACZENIE PROCEDUR/Symbol WZDiZJK-WNOZ/0

IV.2. PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ /Symbol WZDiZJK-WNOZ/1

IV.3. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH/Symbol WZDiZJK-WNOZ/2

V. Inne

V.1. Instrukacja wypełniania sylabusa

V.2. Plan pracy WZDiZJK na WNoZ na rok akademicki 2020/21

V.3. Sprawozdanie z działalności wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu za rok akademicki 2019-2020.

 

DANE ARCHIWALNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA