PRZENOSINY

Procedura przenosin studentów z innej uczelni na UMP

 

 Kandydat zobowiązany jest do spełnienia wszystkich warunków przeniesienia określonych w Regulaminie Studiów UMP tj.:

1. Student innej uczelni, po zaliczeniu I-go roku studiów, może ubiegać się o przyjęcie na studia na tym samym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym;

2. Uzyskania na dotychczasowych studiach średniej ocen z przedmiotów kształcenia kończących się egzaminem w wysokości min. 4,0 i uzyskania nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego z dotychczasowych semestrów;

Student ubiegający się o przeniesienie winien złożyć przy wniosku :

1. zgodę właściwego organu uczelni macierzystej na przeniesienie;

2. zaświadczenie o przebiegu studiów, z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS i średniej z zaliczonych lat studiów;

3. odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości;

4. wykaz przedmiotów kształcenia zaliczonych podczas dotychczasowych studiów wg. wzoru ustalonego przez Dziekana właściwego Wydziału

5. oświadczenie studenta o niekaralności dyscyplinarnej i nieprowadzenia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Termin przyjmowania od kandydatów wniosków o przenosiny – od 1 do 31 sierpnia danego roku dla roku akademickiego rozpoczynającego się 1 października.

Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni - pobierz