Nostryfikacja dyplomu

 

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH 

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku  w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. 

Zarządzenie nr 34/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie nr 13/19  Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" .

Dokumenty niezbędne do złożenia w Biurze Rektora:

  1. Wniosek w języku polskim
  2. Dyplom ukończenia studiów
  3. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
  4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia
  5. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia
  6. Ustala się opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w wysokości 3.205zł.

 

Wniosek o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą albo wniosek o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie kierowany jest do Rektora UMP za pośrednictwem Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, prowadzącego dany kierunek studiów.