Prace licencjackie i magisterskie

 

» Zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich

» Zasady zaliczania seminariów licencjackich i magisterskich

» Zasady pisania prac licencjackich

» Zasady pisania prac magisterskich

» Zasady przygotowania i obrony prac licencjackich

» Zarządzenie Nr 2/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Systemu Plagiat.pl

» Elektroradiologia

» Fizjoterapia

» Pielęgniarstwo

» Położnictwo - prace licencjackie

» Położnictwo - prace magisterskie

» Ratownictwo Medyczne

» Terapia Zajęciowa

» Zdrowie Publiczne

 

DO OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ STUDENT, KTÓRY ZŁOŻY W DZIEKANACIE (nie dotyczy studiów niestacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo):

» kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami);

» pracę licencjacką podpisaną przez promotora w miękkiej oprawie wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana) ze streszczeniem w języku polskim (1 szt.) plus słowa kluczowe od 3 do 6 - także w formie elektronicznej (płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.);

» pracę magisterską podpisaną przez promotora w miękkiej oprawie wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana) ze streszczeniem w języku polskim i angielskim ( 1 szt.) plus słowa kluczowe od 3 do 6 - także w formie elektronicznej (płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.);

» pracę w wersji elektonicznej (bez oświadczenia i podziękowań) - jeden plik w formacie DOC (Microsoft Word)- objętość do 10MB dostarczony na nośniku CD lub DVD (nośnik opisany imieniem i nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów i tematem pracy - wklejony w pracy dla dziekanatu) - student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje słowa kluczowe do systemu WISUS (Zapisz → Prace dyplomowe → Temat pracy → Dodaj treść pracy);

» oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (jako strona przed spisem treści - część pracy);

» pismo z prośbą o akceptację propozycji recenzenta (od promotora pracy skierowane do Dziekana);

» recenzję pracy licencjackiej/magisterskiej (recenzent);

» dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym Dziekanacie;

» 6 zdjęć dyplomowych 45mm x 65 mm;

» kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu) + dziennik praktyk (dot. Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Terapia zajęciowa);

» kartę obiegową ( do zakliknięcia w systemie WISUS);

» studenci skreśleni zobowiązani są do dostarczenia pisma o reaktywację na jeden dzień w celu obrony pracy dyplomowej skierowanego do Prodziekana d/s studenckich i zaakceptowanej przez promotora

» Formularz Monitoringu Losów Zawodowych Absolwentów;

» legitymację (lub studia I stopnia oświadczenie).

 

TERMINY OBRONY ustalany jest po wpłynięciu do Dziekanatu WNoZ kompletu wymaganych powyżej dukumentów.

 

Student składa pracę licencjacką/magisterską najpóźniej do: 15 września (nie dotyczy kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo pierwszego stopnia)

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej (nie więcej niż 3 miesiące) w przypadku:
1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,
2. niemożności wykonania pracy licencjackiej/magisterskiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.

 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

  

DYPLOM W JĘZYKU ANGIELSKIM:

» podanie o dyplom w języku angielskim

 

REGULAMIN PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

» regulamin

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

» regulamin

 

Obrony prac magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo roku akademickim 2018/2019-III rok studia drugiego stopnia niestacjonarne

Do obrony pracy magisterskiej może przystąpić student, który złoży w dziekanacie:

- kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami) do 28 lutego 2019 r.

-  pracę magisterską w miękkiej oprawie- wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana); (1 szt), wraz z nw. dokumentami do 30 marca 2019 r.

  • praca w wersji elektronicznej - jeden plik w formacie DOC (Microsoft Word; max. 10 MB ) dostarczony na nośniku CD lub DVD (nośnik opisany imieniem i nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów i tematem pracy - wklejony w pracy dla dziekanatu) - student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje słowa kluczowe do systemu WISUS (Zapisz->Prace dyplomowe->Temat pracy->Dodaj treść pracy);

praca z płytą CD/DVD powinna by podpisana przez Promotora: np. „akceptuję”, „przyjęto do obrony” oraz pieczątka, data, podpis;

+ 1 egzemplarz pracy magisterskiej w sztywnej oprawie dla promotora (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do Promotora);

i 1 egzemplarz pracy magisterskiej w sztywnej oprawie dla recenzenta (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do recenzenta);

- oświadczenie o samodzielnym napisaniu (jako strona przed spisem treści - część pracy);

- pismo z prośbą o akceptację propozycji recenzenta (od promotora pracy, skierowane do Dziekana);

- recenzję pracy licencjackiej/magisterskiej (recenzent);

- dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł – wpłata na subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO;

- 6 zdjęć dyplomowych 45 mm x 65 mm w stroju wizytowym;

- istnieje możliwość wystawienia odpisu Dyplomu w języku obcym, (za dodatkową opłatą 40 zł – wpłata     na subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO oraz złożenie podania    w Dziekanacie, najpóźniej w 30 dni po terminie obrony pracy magisterskiej);

- kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach. (dane do suplementu);

- kartę obiegową ( do zakliknięcia w systemie WISUS);

- książeczka praktyk;

- formularz;

- legitymację studencką.

 

TERMINY OBRONY ustalany jest po wpłynięciu do Dziekanatu WNoZ kompletu wymaganych powyżej dukumentów.

 

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni!

 

Obrony prac magisterskich odbywają się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu przed komisją powołaną przez Dziekana w składzie: Dziekan lub Prodziekan jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent.

STUDENT SKŁADA:

» kartę egzaminacyjną najpóźniej do 28 lutego 2019 r.

» pracę magisterską najpóźniej do 30 marca 2019 r.