Prace licencjackie i magisterskie

» Lista jednostek, w których można realizować prace licencjackie i magisterskie oraz obszary    tematyczne:

- Elektroradiologia

- Fizjoterapia

- Pielęgniarstwo (prace licencjackie)

- Pielęgniarstwo (prace magisterskie)

- Położnictwo (prace licencjackie)

- Położnictwo (prace magisterskie)

- Ratownictwo Medyczne

- Terapia Zajęciowa

- Zdrowie Publiczne

» Zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich

» Zasady zaliczania seminariów licencjackich i magisterskich

» Zasady pisania prac licencjackich

» Zasady pisania prac magisterskich

» Zasady przygotowania i obrony prac licencjackich

» Zarządzenie Nr 2/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Systemu Plagiat.pl

 

 

DO OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ STUDENT, KTÓRY ZŁOŻY W DZIEKANACIE (nie dotyczy studiów niestacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo):

» kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami);

» pracę licencjacką podpisaną przez promotora w miękkiej oprawie wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana) ze streszczeniem w języku polskim (1 szt.) plus słowa kluczowe od 3 do 6 - także w formie elektronicznej (płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.);

» pracę magisterską podpisaną przez promotora w miękkiej oprawie wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana) ze streszczeniem w języku polskim i angielskim ( 1 szt.) plus słowa kluczowe od 3 do 6 - także w formie elektronicznej (płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.);

» pracę w wersji elektonicznej (bez oświadczenia i podziękowań) - jeden plik w formacie DOC (Microsoft Word)- objętość do 10MB dostarczony na nośniku CD lub DVD (nośnik opisany imieniem i nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów i tematem pracy - wklejony w pracy dla dziekanatu) - student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje słowa kluczowe do systemu WISUS (Zapisz → Prace dyplomowe → Temat pracy → Dodaj treść pracy);

» oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (jako strona przed spisem treści - część pracy);

» pismo z prośbą o akceptację propozycji recenzenta (od promotora pracy skierowane do Dziekana);

» dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym Dziekanacie;

» 6 zdjęć dyplomowych 45mm x 65 mm;

» istnieje możliwość wystawienia odpisu dyplomu w języku obcym, (za dodatkową opłatą 40 zł - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym Dziekanacie oraz złożenie podania w Dziekanacie, najpóźniej w 30 dni po terminie obrony pracy dyplomowej);

» kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu) + dziennik praktyk (dot. Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Terapia zajęciowa);

» kartę obiegową (Biblioteka Główna rozlicza biblioteki przy ulicy Św. Marcin i Ratajczaka);

» studenci skreśleni zobowiązani są do dostarczenia pisma o reaktywację na jeden dzień w celu obrony pracy dyplomowej skierowanej do Prodziekana d/s studenckich i zaakceptowanej przez promotora

» formularz badań ankietowych monitorowania losów absolwentów;

» legitymację (lub studia I stopnia oświadczenie).

 

TERMINY OBRONY ustalany jest po wpłynięciu do Dziekanatu WNoZ recenzji pracy licencjackiej/magisterskiej, pozytywnego protokołu kontroli oryginalności pracy otrzymanego od operatora Plagiat.pl oraz wgrania przez studenta pracy licencjackiej/magisterskiej (po pozytywnym przejściu procedury antyplagiatowej) do systemu WiSUS.

Student składa pracę licencjacką/magisterską najpóźniej do:

23 czerwca 2017 r. - Pielęgniarstwo pierwszego stopnia
30 czerwca 2017 r. - Położnictwo pierwszeg stopnia
15 września -  pozostałe kierunki

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej (nie więcej niż 3 miesiące) w przypadku:
1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,
2. niemożności wykonania pracy licencjackiej/magisterskiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.

 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

  

DYPLOM W JĘZYKU ANGIELSKIM:

» podanie o dyplom w języku angielskim

 

REGULAMIN PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

» regulamin

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

» regulamin

 

Obrony prac magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwow roku akademickim 2016/2017-III rok studia drugiego stopnia niestacjonarne

 

Do obrony pracy magisterskiej może przystąpić student, który złoży w dziekanacie:

- kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami) do 28 lutego 2017r.

-  pracę magisterską w miękkiej oprawie- wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana); (1 szt), wraz z nw. dokumentami do 31 marca 2017r.

  • praca w wersji elektronicznej - jeden plik w formacie DOC (Microsoft Word; max. 10 MB ) dostarczony na nośniku CD lub DVD (nośnik opisany imieniem i nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów i tematem pracy - wklejony w pracy dla dziekanatu) - student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje słowa kluczowe do systemu WISUS (Zapisz->Prace dyplomowe->Temat pracy->Dodaj treść pracy);

praca z płytą CD/DVD powinna by podpisana przez Promotora: np. „akceptuję”, „przyjęto do obrony” oraz pieczątka, data, podpis;

+ 1 egzemplarz pracy magisterskiej w sztywnej oprawie dla promotora (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do Promotora);

i 1 egzemplarz pracy magisterskiej w sztywnej oprawie dla recenzenta (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do recenzenta);

- oświadczenie o samodzielnym napisaniu (jako strona przed spisem treści - część pracy);

- pismo z prośbą o akceptację propozycji recenzenta (od promotora pracy, skierowane do Dziekana);

- dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł – wpłata na subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO;

- 6 zdjęć dyplomowych 45 mm x 65 mm w stroju wizytowym;

- istnieje możliwość wystawienia odpisu Dyplomu w języku obcym, (za dodatkową opłatą 40 zł – wpłata     na subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO oraz złożenie podania    w Dziekanacie, najpóźniej w 30 dni po terminie obrony pracy magisterskiej);

- kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach. (dane do suplementu);

- kartę obiegową (Biblioteka Główna rozlicza biblioteki przy ulicy Św. Marcin i Ratajczaka);

- formularz;

- legitymację studencką.

 

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni!

 

Termin obrony ustalany jest po wpłynięciu do Dziekanatu WNoZ recenzji pracy magisterskiej, pozytywnego protokołu kontroli oryginalności pracy otrzymanego od operatora Plagiat.pl oraz wgrania przez studenta pracy magisterskiej (po pozytywnym przejściu procedury antyplagiatowej) do systemu WiSUS.

 

Obrony prac magisterskich odbywają się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu przed komisją powołaną przez Dziekana w składzie: Dziekan lub Prodziekan jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent.

STUDENT SKŁADA:

» kartę egzaminacyjną najpóźniej do 28 lutego 2017 r.

» pracę magisterską najpóźniej do 31 marca 2017 r.