Prace licencjackie i magisterskie

 

Zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich :

» zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich oraz limity

 

Lista jednostek, w których można realizować prace licencjackie i magisterskie oraz obszary tematyczne dla poszczególnych kierunków, znajduje się poniżej:

» Fizjoterapia

» Pielęgniarstwo

» Położnictwo - prace licencjackie

» Położnictwo - prace magisterskie

» Ratownictwo medyczne

» Terapia zajęciowa

» Zdrowie Publiczne

 

 

 

DO OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ STUDENT, KTÓRY ZŁOŻY W DZIEKANACIE:

- kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami) najpóźniej do 15 września
(nie dotyczy kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo studia I stopnia)

- pracę licencjacką/magisterską (1 egzemplarz) podpisaną przez promotora  (np. „akceptuję”, „przyjęto do obrony” wraz z pieczątka, datą oraz podpisem) wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp ze streszczeniem w języku polskim
i angielskim, słowa kluczowe od 3 do 6 oraz w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów, tematem pracy
i wklejona na ostatniej stronie). Wszystkie wersje pracy (wydrukowana, elektroniczna, wprowadzona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) muszą być takie sameStrona tytułowaoświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy

- pismo z prośbą o wyznaczenie recenzenta (od promotora pracy skierowane do Dziekana) pobierz,

- recenzję pracy (od recenzenta) studia I stopnia pobierz, studia II stopnia pobierz,

- zaakceptowany i podpisany przez promotora raport z wyniku badania pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym,

- dowód wpłaty za dyplom - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym dziekanacie (60,00 zł),

- na pisemny wniosek studenta istnieje możliwość wystawienia odpisu dyplomu i suplementu  w języku obcym za dodatkową opłatą (40,00 zł) po złożeniu podania w dziekanacie wraz z dowodem wpłaty,  najpóźniej 30 dni po terminie obrony pracy dyplomowej pobierz,

- kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu) pobierz,

- dziennik praktyk (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia),

- formularz badań ankietowych monitorowania losów absolwentów pobierz,

- legitymację:

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do dziekanatu student musi mieć rozliczoną kartę obiegową w systemie WISUS (karty obiegowej nie trzeba drukować).

Karta obiegowa (dla studentów nie posiadających dostępu do systemu WISUS - skreślonych z listy studentów)

Dodatkowo student wprowadza plik  z pracą dyplomową oraz wpisuje  słowa kluczowe do systemu WISUS.

Termin obrony ustalany jest w dziekanacie, co najmniej 14 dni przed planowaną datą obrony. Student składa pracę licencjacką/magisterską najpóźniej do 15 września (nie dotyczy kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo).

 

TERMIN SKŁADANIA KART EGZAMINACYJNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO STUDIA II STOPNIA, NIESTACJONARNE

Do obrony pracy magisterskiej na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w roku akademickim 2019/2020 - III rok studia drugiego stopnia niestacjonarne - może przystąpić student, który złoży w dziekanacie:

- kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami) najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

- pracę magisterską najpóźniej do 31 marca 2020 r.

 

Szczegółowe informację dotyczące egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo studia I stopnia znajdują się w zakładce: Sprawy studenckie -> EGZAMIN ZAWODOWY

 

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej (nie więcej niż 3 miesiące) w przypadku:
1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,
2. niemożności wykonania pracy licencjackiej/magisterskiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.

 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

REGULAMIN PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

» regulamin 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

» regulamin