Prace licencjackie i magisterskie

 

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023:

 

 

Zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich :

» zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich oraz limity

REGULAMIN prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu

REGULAMIN prac magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

 

INSTRUKCJA DLA PROMOTORÓW - wprowadzenie danych pracy dyplomowej do systemu

 

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC DYPLOMOWYCH DO KOMISJI BIOETYCZNEJ

 

ZARZĄDZENIE NR 99/22 W SPRAWIE USTALENIA PROCEDURY UTAJNIANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA , WNIOSEK, OŚWIADCZENIE ORAZ ZAŚWIADCZENIE DO POBRANIA https://bip.ump.edu.pl/zarzadzenie/15861/zarzadzenie-nr-99-22

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ NA PODSTAWIE ARTYKUŁU

 

OBRONY PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 75/21 Rektora UMP, "egzaminy dyplomowe w zawodach medycznych prowadzone są w formie stacjonarnej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w zawodach medycznych w trybie online."

                                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Student w terminie do 15 września 2022 r.- co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony pracy magisterskiej oraz licencjackiej  (nie dotyczy kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne studia I stopnia -  szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne studia I stopnia znajdują się w zakładce: Sprawy studenckie -> EGZAMIN ZAWODOWY) dostarcza do UCOS ul. Bukowska 70 komplet  następujących dokumentów:

  1. kartę okresowych osiągnięć studenta (ze wszystkimi zaliczeniami)
  2. pracę licencjacką/magisterską (1 egzemplarz - miękka oprawa), wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp, słowa kluczowe od 3 do 6, ze streszczeniem w języku polskim i angielskim, podpisanym oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy oraz w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów, tematem pracy i wklejona na ostatniej stronie pracy). Wszystkie wersje pracy (wydrukowana, elektroniczna, wprowadzona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) muszą być takie same.  Strona tytułowa, oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy.
  3. studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2019/2020 nie wnoszą opłaty za dyplom i suplement. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 dostarczają potwierdzenie przelewu opłaty za dyplom i suplement z języku polskim w wysokości 60 zł- wpłata na swoje subkonto w systemie WISUS
  4. dla zainteresowanych istnieje możliwość wystawienia odpisu dyplomu w języku obcym (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski)        i suplementu  w języku angielskim. W tym celu należy złożyć wniosek do Dziekana (pobierz) oraz w przypadku studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020 potwierdzenie opłaty w wysokości 40 zł – wpłata na indywidualne subkonto w systemie WISUS.

      Zgodnie z § 22 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów „w odpisie dyplomu      w  języku obcym nazwę uczelni pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, a tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów – w języku polskim”.

     5. dziennik praktyk

   6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia zgodnie z ustalonym na UMP katalogiem osiągnięć - pobierz  (ponadprogramowe praktyki, udział w kołach naukowych, organizacjach studenckich, konferencjach, zdobyte wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, publikacje). Po złożeniu dokumentów w UCOS do dnia obrony należy wprowadzić informacje o dodatkowych osiągnięciach do systemu WISUS w zakładce ASIA - suplementy – szczegóły – dodaj dane do suplementu. Po terminie obrony nie będzie możliwości uzupełnienia danych do suplementu

    7. wniosek o akceptację recenzenta pracy dyplomowej pobierz (zatwierdzony przez kierownika jednostki lub Dziekana)

  8. zaakceptowany i podpisany przez promotora raport z wyniku badania pracy magisterskiej oraz licencjackiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, z akceptacją pracy magisterskiej oraz licencjackiej do obrony

    9. recenzję pracy z podpisem recenzenta (pobierz)

  10. osoby skreślone z listy studentów z powodu braku pracy dyplomowej składają podanie do Dziekana z prośbą o wznowienie studiów w celu przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej (pobierz)

PRACE BEZ KOMPLETU DOKUMENTÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Dodatkowo  student przed złożeniem kompletu dokumentów do obrony jest zobowiązany:

  1. wprowadzić plik z pracą dyplomową oraz wpisać słowa kluczowe do systemu WISUS - ZAPISZ – zakładka prace dyplomowe
  2. aktywować kartę obiegową w systemie WISUS - ASIA (karty nie drukujemy)

                                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obrony prac licencjackich  odbywają się w jednostkach, w których realizowana jest praca. Przewodniczącym Komisji jest kierownik jednostki, członkami promotor oraz recenzent. Student ustala termin obrony z jednostką a następnie przekazuje go pracownikowi UCOS podczas składania pracy dyplomowej. W przypadku gdy promotorem pracy jest kierownik jednostki, przewodniczącym komisji jest Prodziekan a termin obrony ustalany jest przez UCOS.

Obrony prac magisterskich odbywają się za pośrednictwem UCOS. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan a członkami promotor oraz recenzent. Podczas składania pracy dyplomowej pracownik UCOS podaje studentowi dostępne terminy obron. W ustaleniu dogodnego dla wszystkich terminu pośredniczy student.

                                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom i suplement ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.

W przypadku wniosku o wydanie dyplomu oraz suplementu w języku obcym złożonego do dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje (zamiast dwóch odpisów w języku polskim) 1 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim oraz 1 odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim.

Warunkiem odbioru dyplomu jest  uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni, a także pozytywne rozliczenie elektronicznej karty obiegowej.

                                                                          Dyplom należy odebrać osobiście.

 

                                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------