Studenci I roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Rok akademicki 2019/2020

3 października 2019 r. 

W auli Centrum Kongresowo - Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37 A o godz. 12:00 odbędzie się Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS
Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim, a także numer swojego albumu.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

NUMER SUBKONTA

Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego.

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:
- czesne za studia 
- opłata za akademik
- opłata za powtarzanie zajęć
- opłata za legitymację
- opłata za ubezpieczenie NNW (dla zainteresowanych)
należy wnosić na swoje subkonto!!!!

Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Korzystając z systemu WISUS, studenci mogą otrzymywać wiadomości na wewnętrzną pocztę elektroniczną.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:
Użytkownik: numer albumu @student.ump.edu.pl
Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni mogą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

 Studenci 1 roku studiów stacjonarnych 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA ! 

W tym dniu należy dostarczyć do Dziekanatu WNoZ:

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz
- potwierdzenie odbioru legitymacji pobierz,

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT) 

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych 


OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

W tym dniu należy dostarczyć do Dziekanatu WNoZ:

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz
- potwierdzenie odbioru legitymacji pobierz,

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT)

- oświadczenie dotyczące sposobu opłacania czesnego (ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2019/2020),
- dowód wpłaty za czesne za studia


Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

Informacje o wysokości opłat za studia w roku akademickim 2019/2020

Opłatę za studia należy wnieść nie później niż przed rozpoczęciem zajęć, to jest do 10 października 2019 r.

 Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

OŚWIADCZENIE RATY  (w przypadku braku deklaracji z systemu WISUS)

 

 Obowiązkowe szkolenia i kursy na platformie SOlat

Logowanie na platformę sOLAT.
W celu wejścia na platformę SOlat, należy zalogować się do Panelu kandydata i następnie kliknąć link do platformy SOlat (Olat). Student automatycznie zostanie przeniesiony na platformę, bez konieczności podawania danych logowania.

Po wejściu na platformę należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać jeden z dostępnych kursów. Aby go rozpocząć, należy kliknąć na jego nazwę lub wcisnąć przycisk „Start”.

Wewnątrz każdego kursu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz jak jego organizacji i uzyskiwania zaliczenia. Są one zawarte na stronie „Informacje o …” (wewnątrz kursu) i przed rozpoczęciem kursu należy z nimi szczegółowo się zapoznać.

Poszczególne szkolenia i test znajdują się w następujących kursach na platformie SOlat

1. Szkolenie Biblioteczne (nie dotyczy studentów II stopnia)

  1. Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Kontakt
W przypadku problemów z dostępem do platformy SOlat, lub któregoś z kursów należy skontaktować się z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia drogą mailową na adres elearning@ump.edu.pl (najlepiej korzystając z maila studenckiego jeżeli ma się do niego dostęp).
W treści wiadomości należy podać następujące informacje, które ułatwią rozwiązanie problemu.
- imię i nazwisko;
- numer indeksu;
- wydział kierunek, tryb i rok studiów;
- numer błędu (jeśli system go wyświetlił);
- zrzut ekranu w formacie jpg obrazujący występujący problem;
- szczegółowy opis problemu z wykonywanymi wcześniej działaniami.

Na maile CITK odpowiada najpóźniej na następny dzień roboczy, w przypadku wysłania zgłoszenia w dniu wolnym od pracy - najpóźniej na pierwszy dzień roboczy przypadający po nim.

 Wszystkie szkolenia są obowiązkowe !!!

 

 Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r.

W systemie ASIA  istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności. (System ASIA->Wnioski/Podania->wybrać kierunek studiów->Ubezpieczenie NNW->Aktywuj Ubezpieczenie NNW)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Dziekanacie oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 31.10.2019 r.

Jeżeli student opłaci składkę, a nie podpisze, że zapoznał się z OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (I rok studiów II stopnia)

Szczegółowe informacje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020 znajdują się w systemie WISUS oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu →dydaktyka→ dział spraw studenckich→ stypendia.

 

 POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce Sprawy Studenckie/ Plany zajęć. 
  2. Studenci stacjonarni w terminie do 07.10.2019 r.zobowiązani są podać nazwisko starosty roku, starosty ekonomicznego oraz starostów poszczególnych grup do właściwego Dziekanatu.
  3. Studenci niestacjonarni w terminie do 14.10.2019 r.zobowiązani są podać nazwisko starosty roku, starosty ekonomicznego oraz starostów poszczególnych grup do właściwego Dziekanatu.
  4. Ważne regulaminy
  5. Proszę o dostarczenie informacji na temat odbytych szczepień WZW (kopia karty szczepień ze szkoły lub kopia wpisów z książeczki zdrowia od 0-18 r. życia) do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej – Zespół Poradni Specjalistycznej, ul. Przybyszewskiego 39, tel. 61 854-72-99 w terminie do 31.10.2019 r.

 

Kontakt z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU ŚCIEŻKI- FIZJOTERAPIA II STOPNIA

Studenci 1 roku fizjoterapii drugiego stopnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne zobowiązani są do wyboru ścieżki ortopedycznej lub neurologicznej. Deklaracje wyboru ścieżki należy złożyć w dziekanacie w dniu organizacyjnym.

deklaracja wyboru ścieżki

________________________________________________________