Studenci I roku 2018/2019

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW i ROKU

Rok akademicki 2018/2019

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS
NUMER SUBKONTA

Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim, a także numer swojego albumu.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik:
 s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego.

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:
- czesne za studia

- opłata za powtarzanie zajęć
- opłata za legitymację
- opłata za ubezpieczenie NNW
należy wnosić na swoje subkonto!!!!


Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Korzystając z systemu WISUS, studenci mogą otrzymywać wiadomości na wewnętrzną pocztę elektroniczną.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:
Użytkownik:
 numer albumu @student.ump.edu.pl
Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni mogą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

 
Studenci i roku studiów stacjonarnych 
•  01 października 2018 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Smoluchowskiego 11- zaprasza na Dzień Organizacyjny.
 
Studenci i roku studiów niestacjonarnych 
•  W piątek przed pierwszym zjazdem (05.10 - pielęgniarstwo, 12.10 - pozostałe kierunki) w godzinach od 8.00 do 15.00 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Smoluchowskiego 11- zaprasza na Dzień Organizacyjny.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

W tym dniu należy dostarczyć do Dziekanatu WNoZ:
dowod wpłaty za legitymację 17,00 zł.* 
- podpisane ślubowanie pobierz
- potwierdzenie odbioru legitymacji pobierz
- oświadczenie antyplagiatowe  pobierz,
- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT)
 
 Ponadto studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są dostarczyć:
- oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego (ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2018/2019),
- dowodu wpłaty za czesne za studia

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów podpiszą Państwo umowy określające warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz odbiorą Państwo legitymację studencką.
 
* osoby studiujące już na innym kierunku oraz absolwenci studiów i stopnia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację
 

 

 Obowiązkowe szkolenia i kursy na platformie SOlat

Nowo przyjęci Studenci UMP, przed rozpoczęciem nauki na i roku, zobligowani są do odbycia Szkolenia Bibliotecznego i Szkolenia z zakresu BHP i Ochrony P.Poż. oraz rozwiązania testu z ochrony danych osobowych. Wszystkie kursy dostępne są w formie elektronicznej na platformie sOLAT w terminach podanych poniżej.

Logowanie na platformę sOLAT.

W celu wejścia na platformę SOlat, należy zalogować się do Panelu kandydata i następnie kliknąć link do platformy SOlat (Olat). Student automatycznie zostanie przeniesiony na platformę, bez konieczności podawania danych logowania.

Po wejściu na platformę należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać jeden z dostępnych kursów. Aby go rozpocząć, należy kliknąć na jego nazwę lub wcisnąć przycisk „Start”.

Wewnątrz każdego kursu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz jak jego organizacji i uzyskiwania zaliczenia. Są one zawarte na stronie „Informacje o …” (wewnątrz kursu) i przed rozpoczęciem kursu należy z nimi szczegółowo się zapoznać.

Poszczególne szkolenia i test znajdują się w następujących kursach na platformie SOlat

1. Szkolenie Biblioteczne (nie dotyczy studentów II stopnia)
2. Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
3. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych

Kontakt
W przypadku problemów z dostępem do platformy SOlat, lub któregoś z kursów należy skontaktować się z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia drogą mailową na adres elearning@ump.edu.pl (najlepiej korzystając z maila studenckiego jeżeli ma się do niego dostęp).
W treści wiadomości należy podać następujące informacje, które ułatwią rozwiązanie problemu.
- imię i nazwisko;
- numer indeksu;
- wydział kierunek, tryb i rok studiów;
- numer błędu (jeśli system go wyświetlił);
- zrzut ekranu w formacie jpg obrazujący występujący problem;
- szczegółowy opis problemu z wykonywanymi wcześniej działaniami.

Na maile CITK odpowiada najpóźniej na następny dzień roboczy, w przypadku wysłania zgłoszenia w dniu wolnym od pracy - najpóźniej na pierwszy dzień roboczy przypadający po nim.

• Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta (tylko studenci studiów I stopnia) przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) odbędzie się:
08.10.2018 r., 19:00 - 21:00 w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym w Sali A przy ul. Przybyszewskiego 37 A

• Termin szkolenia bhp dla studentów na rok akademicki 2018/2019:
Platforma OpenOlat dostęp przez 60 dni od godziny 10:00 w poniedziałek 01.10.2018 r. do godziny 10:00  w piątek 30.11.2018 r.

• Termin Szkolenia Bibliotecznego na rok akademicki 2018/2019:
Platforma OpenOlat dostęp 01.10.2018 – 31.12.2018. dodatkowe informacje

 

Wszystkie szkolenia są obowiązkowe !!!

 

01 październik 2018 r. 

szczegóły

W auli Centrum Kongresowo - Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37 A o godz. 14:00 odbędzie się Uroczysta Immantrykulacja studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 

 

 

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 r.

W systemie ASIA  istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności. (System ASIA->Wnioski/Podania->wybrać kierunek studiów->Ubezpieczenie NNW->Aktywuj Ubezpieczenie NNW)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Dziekanacie oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 31.10.2018 r.

Jeżeli student opłaci składkę, a nie podpisze, że zapoznał się z OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (I rok studiów II stopnia)

Studenci i roku studiów drugiego stopnia ubiegający się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu WNoZ zaświadczenie o średniej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) za 3 rok studiów (średnia ocen za przedmioty kończące się egzaminem) - dotyczy to tylko absolwentów innych uczelni niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jednocześnie informuję, że dokładne informacje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w systemie WISUS oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu →rekrutacja→ studia i i II stopnia oraz jednolite magisterskie→ stypendia.

 

Jednocześnie informujemy, że Stypendium Rektora może otrzymać student, który:

  • zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00,
  • zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i legitymuje się osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym lub sportowym na poziomie krajowym albo międzynarodowym.

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Studenci i roku studiów niestacjonarnych

Informacje o wysokości opłat za studia w roku akademickim 2018/2019

Opłatę za studia należy wnieść nie poźniej niż przed rozpoczęciem zajęć, to jest do 5 października 2018r.

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019

OŚWIADCZENIE RATY

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce Sprawy Studenckie/ Plany zajęć. 

2. Studenci stacjonarni w terminie do 5.10.2018 r. zobowiazani są podać nazwisko starosty roku, starosty ekonomicznego oraz starostów poszczególnych grup do właściwego Dziekanatu.

3. Studenci niestacjonarni w terminie do 14.10.2018 r. zobowiazani są podać nazwisko starosty roku, starosty ekonomicznego oraz starostów poszczególnych grup do właściwego Dziekanatu.

4. Ważne regulaminy

5. Proszę o dostarczenie informacji na temat odbytych szczepień WZW (kopia karty szczepień ze szkoły lub kopia wpisów z książeczki zdrowia od 0-18 r. życia) do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej – Zespół Poradni Specjalistycznej, ul. Przybyszewskiego 39, tel. 61 854-72-99 w terminie do 31.10.2018 r.

 

Kontakt z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu


 

UWAGA!!!

Zasady wyboru specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne, studia I stopnia:

  1. Wybrać można jedną z trzech specjalności:
  • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
  • Promocja zdrowia
  • Monitorowanie badań klinicznych 
  1. Składanie deklaracji o wyborze specjalności do dnia r.  (druk deklaracji)

 

 
 ____________________________________________________________________________________________
 
 
UWAGA!!!

Zasady wyboru ścieżki na kierunku Zdrowie Publiczne, studia II stopnia:

     1. Wybrać można jedną z czterech ścieżek:

      - Monitorowanie badań klinicznych
      - Zarządzanie w opiece zdrowotnej
      - Promocja zdrowia
      - Zarządzanie kryzysowe w Ratownictwie Medycznym

     2. Składanie deklaracji o wyborze ścieżki do dnia  r.  (druk deklaracji)