Egzamin zawodowy

EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 2018 ROK - LIPIEC:

» Studia pierwszego stopnia, kierunek PIELĘGNIARSTWO III rok (studia stacjonarne)

 Część teoretyczna:  03.07.2018 r.( Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia)

Część praktyczna:  04-05.07.2018 r.

EGZAMIN POPRAWKOWY:

Część teoretyczna: 04.09.2018 r

Część praktyczna: 05.09.2018 r.

Szczegółowe informacje dot. terminu egzaminu zawodowego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przygotowania zawodowego- stanowiącego część egzaminu licencjackiego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu:

- karty egzaminacyjnej i pracy licencjackiej do  22.06.2018 r. (termin nieprzekraczalny),

- Pracę licencjacką  w miękkiej oprawie- wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana); (1 szt), wraz z nw. dokumentami.

- praca w wersji elektronicznej - jeden plik w formacie DOC (Microsoft Word; max. 10 MB ) dostarczony na nośniku CD lub DVD (nośnik opisany imieniem i nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów i tematem pracy - wklejony w pracy  dla dziekanatu) - student wprowadza plik  z pracą dyplomową oraz wpisuje  słowa kluczowe do systemu WISUS (Zapisz->Prace dyplomowe->Temat pracy->Dodaj treść pracy);

- praca z płytą CD/DVD powinna by podpisana przez Promotora: np. „akceptuję”, „przyjęto   do obrony” oraz pieczątka, data, podpis;

+ 1 egzemplarz pracy licencjackiej w sztywnej oprawie dla promotora (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do Promotora);

i 1 egzemplarz pracy licencjackiej w sztywnej oprawie dla recenzenta (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do recenzenta);

- oświadczenie o samodzielnym napisaniu (jako strona przed spisem treści - część pracy);

- pismo z prośbą o akceptację propozycji recenzenta (od promotora pracy, skierowane                   do Dziekana);

- dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł – wpłata na subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO;

- 6 zdjęć dyplomowych 45 mm x 65 mm w stroju wizytowym;

- istnieje możliwość wystawienia odpisu Dyplomu w języku obcym, (za dodatkową opłatą 40 zł – wpłata na subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO oraz złożenie podania w Dziekanacie, najpóźniej w 30 dni po terminie obrony pracy magisterskiej);

- kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu);

- kartę obiegową (Biblioteka Główna rozlicza biblioteki przy ulicy Św. Marcin i Ratajczaka);

- formularz;

- legitymację studencką lub oświadczenie POBIERZ

- książeczkę praktyk

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy licencjackiej jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni!

Termin obrony ustalany jest po wpłynięciu do Dziekanatu WNoZ recenzji pracy licencjackiej, pozytywnego protokołu kontroli oryginalności pracy otrzymanego od operatora Plagiat.pl oraz wgrania przez studenta pracy licencjackiej (po pozytywnym przejściu procedury antyplagiatowej) do systemu WiSUS.

Obrony prac licencjackich odbywają się w jednostkach, w których była prowadzona praca licencjacka w składzie: kierownik jednostki jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent. W przypadku kiedy promotorem pracy jest kierownik jednostki, obrony odbywają się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu przed komisją powołaną przez Dziekana w składzie: Dziekan lub Prodziekan jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent.

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 2018 ROK - LIPIEC:

» Studia pierwszego stopnia, kierunek POŁOŻNICTWO III rok (studia stacjonarne)

Część teoretyczna: 09.07.2018 r. ( Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia)

Część praktyczna:  10.07.2018 r. i 11.07.2018 r. ( Oddziały Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przygotowania zawodowego- stanowiącego część egzaminu licencjackiego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu:

- karty egzaminacyjnej i pracy licencjackiej do 29 czerwca  2018 r. (termin nieprzekraczalny),

- Pracę licencjacką  w miękkiej oprawie- wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp (zbindowana); (1 szt), wraz z nw. dokumentami.

- praca w wersji elektronicznej - jeden plik w formacie DOC (Microsoft Word; max. 10 MB ) dostarczony na nośniku CD lub DVD (nośnik opisany imieniem i nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów i tematem pracy - wklejony w pracy  dla dziekanatu) - student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje  słowa kluczowe do systemu WISUS (Zapisz->Prace dyplomowe->Temat pracy->Dodaj treść pracy);

- praca z płytą CD/DVD powinna by podpisana przez Promotora: np. „akceptuję”, „przyjęto do obrony” oraz pieczątka, data, podpis;

+ 1 egzemplarz pracy licencjackiej w sztywnej oprawie dla promotora (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do Promotora);

i 1 egzemplarz pracy licencjackiej w sztywnej oprawie dla recenzenta (praca powinna być bezpośrednio dostarczona do recenzenta);

- oświadczenie o samodzielnym napisaniu (jako strona przed spisem treści - część pracy);

- pismo z prośbą o akceptację propozycji recenzenta (od promotora pracy, skierowane do Dziekana);

- dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł – wpłata na subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO;

- 6 zdjęć dyplomowych 45 mm x 65 mm w stroju wizytowym;

- istnieje możliwość wystawienia odpisu Dyplomu w języku obcym, (za dodatkową opłatą 40 zł – wpłata               na    subkonto studenta wygenerowane w systemie SIANO oraz złożenie podania w Dziekanacie, najpóźniej     w 30 dni po terminie obrony pracy magisterskiej);

- kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu);

- kartę obiegową (Biblioteka Główna rozlicza biblioteki przy ulicy Św. Marcin i Ratajczaka);

- formularz;

- legitymację studencką lub oświadczenie POBIERZ

- książeczkę praktyk

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy licencjackiej jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni!

Termin obrony ustalany jest po wpłynięciu do Dziekanatu WNoZ recenzji pracy licencjackiej, pozytywnego protokołu kontroli oryginalności pracy otrzymanego od operatora Plagiat.pl oraz wgrania przez studenta pracy licencjackiej (po pozytywnym przejściu procedury antyplagiatowej) do systemu WiSUS.

Obrony prac licencjackich odbywają się w jednostkach, w których była prowadzona praca licencjacka w składzie: kierownik jednostki jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent. W przypadku kiedy promotorem pracy jest kierownik jednostki, obrony odbywają się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu przed komisją powołaną przez Dziekana w składzie: Dziekan lub Prodziekan jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent.

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.