Egzamin zawodowy

EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 2021 ROK

REGULAMIN PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO 2021 KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Film instruktażowy dla pielęgniarek: https://youtu.be/G08jVy3mbuc

Studia pierwszego stopnia, kierunek PIELĘGNIARSTWO III rok (studia stacjonarne)

 I termin:

część teoretyczna: 16.07.2021 r.

część praktyczna:  19-22.07.2021 r.

II termin (poprawkowy):

część teoretyczna: 08.09.2021 r.

część praktyczna: 09.09.2021 r.

 

Studia pierwszego stopnia, kierunek POŁOŻNICTWO III rok (studia stacjonarne)

 I termin:

część teoretyczna: 12.07.2021 r.

część praktyczna:  13-15.07.2021 r.

II termin (poprawkowy):

część teoretyczna: 16.08.2021 r.

część praktyczna: 17.08.2021 r.

 

 

 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przygotowania zawodowego- stanowiącego część egzaminu licencjackiego jest dostarczenie pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) na adres właściwego dziekanatu w terminie do 19.06.2020r. następujących dokumentów:

 1. kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami)
 2. pracę licencjacką (1 egzemplarz), wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp ze streszczeniem w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe od 3 do 6 oraz w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów, tematem pracy i wklejona na ostatniej stronie). Wszystkie wersje pracy (wydrukowana, elektroniczna, wprowadzona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) muszą być takie same.  Strona tytułowaoświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy
 3. dowód wpłaty za dyplom - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym dziekanacie (60,00 zł),
 4. na pisemny wniosek studenta istnieje możliwość wystawienia odpisu dyplomu i suplementu  w języku obcym za dodatkową opłatą (40,00 zł) po złożeniu podania w dziekanacie wraz z dowodem wpłaty,  najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej  (pobierz),
 5. kartę informacyjną o odbytych praktykach,  kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu) jako poświadczenie akceptowane są wydrukowane skany (pobierz),
 6. dziennik praktyk
 7. legitymację:

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do dziekanatu student musi mieć rozliczoną kartę obiegową w systemie WISUS (karty obiegowej nie trzeba drukować).

Dodatkowo student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje słowa kluczowe do systemu WISUS.

 

Promotor pracy  licencjackiej składa drogą elektroniczną na adres mailowy właściwego dziekanatu skany podpisanych dokumentów:

 1. zaakceptowany i podpisany przez promotora raport z wyniku badania pracy  licencjackiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, z akceptacją pracy  licencjackiej do obrony
 2. podpisane przez promotora pismo z prośbą o wyznaczenie recenzenta (od promotora pracy skierowane do Dziekana) (pobierz),

Recenzent pracy  licencjackiej składa drogą elektroniczną na adres mailowy właściwego dziekanatu:

- skan podpisanej recenzji pracy: studia I stopnia (pobierz)

 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w przypadku gdy w dziekanacie złożony jest komplet dokumentów wymaganych do dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej oraz licencjackiej, możliwe jest jej przeprowadzenie w trybie online według poniższych zasad:

 1. wniosek do Dziekana WNoZ o przeprowadzenie obrony pracy dyplomowej w trybie online, na adres dziekanwnoz@ump.edu.pl

 2. student oświadcza, że podczas obrony w trybie online, nie będzie korzystał z pomocy naukowych oraz z pomocy osób trzecich,

 3. obrona odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu Teams w trybie wideokonferencji,

 4. logowanie do systemu Teams musi obywać się za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników,

 5. w trakcie całego czasu trwania obrony pracy magisterskiej w trybie online konieczny jest przekaz zarówno obrazu wideo jak i dźwięku,

 6. warunkiem przeprowadzenia obrony w trybie online jest udział w wideokonferencji wszystkich członków komisji (dziekan, promotor, recenzent),

 7. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjat pielęgniarstwa zostanie przesłany absolwentowi drogą elektroniczną.

 

EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 2020 ROK - LIPIEC:

REGULAMIN PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO 2020

» Studia pierwszego stopnia, kierunek POŁOŻNICTWO III rok (studia stacjonarne)

Część teoretyczna: 13.07.2020 r. ( Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia)

I tura od godz. 9:00-10:40

II tura od godz. 12:0-13:40

Część praktyczna:  14 - 16.07.2020 r. ( Centrum Symulacji Medycznej).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przygotowania zawodowego- stanowiącego część egzaminu licencjackiego jest dostarczenie pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) na adres właściwego dziekanatu w terminie do 03.07.2020r. następujących dokumentów:

 1. wniosek do Dziekana WNoZ o przeprowadzenie obrony pracy dyplomowej w trybie online, na adres dziekanwnoz@ump.edu.pl
 2. kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami)
 3. pracę licencjacką (1 egzemplarz), wydruk dwustronny, czcionka 12, pojedynczy odstęp ze streszczeniem w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe od 3 do 6 oraz w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem studiów, tematem pracy i wklejona na ostatniej stronie). Wszystkie wersje pracy (wydrukowana, elektroniczna, wprowadzona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) muszą być takie same.  Strona tytułowaoświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy
 4. dowód wpłaty za dyplom - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym dziekanacie (60,00 zł),
 5. na pisemny wniosek studenta istnieje możliwość wystawienia odpisu dyplomu i suplementu  w języku obcym za dodatkową opłatą (40,00 zł) po złożeniu podania w dziekanacie wraz z dowodem wpłaty,  najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej  (pobierz),
 6. kartę informacyjną o odbytych praktykach,  kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu) jako poświadczenie akceptowane są wydrukowane skany (pobierz),
 7. dziennik praktyk
 8. legitymację:

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do dziekanatu student musi mieć rozliczoną kartę obiegową w systemie WISUS (karty obiegowej nie trzeba drukować).

Dodatkowo student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje słowa kluczowe do systemu WISUS.

 

Promotor pracy  licencjackiej składa drogą elektroniczną na adres mailowy właściwego dziekanatu skany podpisanych dokumentów:

 1. zaakceptowany i podpisany przez promotora raport z wyniku badania pracy  licencjackiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, z akceptacją pracy  licencjackiej do obrony
 2. podpisane przez promotora pismo z prośbą o wyznaczenie recenzenta (od promotora pracy skierowane do Dziekana) (pobierz),

Recenzent pracy  licencjackiej składa drogą elektroniczną na adres mailowy właściwego dziekanatu:

- skan podpisanej recenzji pracy: studia I stopnia (pobierz)

 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w przypadku gdy w dziekanacie złożony jest komplet dokumentów wymaganych do dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej oraz licencjackiej, możliwe jest jej przeprowadzenie w trybie online według poniższych zasad:

 

 1. student oświadcza, że podczas obrony w trybie online, nie będzie korzystał z pomocy naukowych oraz z pomocy osób trzecich,

 2. obrona odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu Teams w trybie wideokonferencji,

 3. logowanie do systemu Teams musi obywać się za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników,

 4. w trakcie całego czasu trwania obrony pracy magisterskiej w trybie online konieczny jest przekaz zarówno obrazu wideo jak i dźwięku,

 5. warunkiem przeprowadzenia obrony w trybie online jest udział w wideokonferencji wszystkich członków komisji (dziekan, promotor, recenzent),

 6. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjat położnictwa zostanie przesłany absolwentowi drogą elektroniczną.