Sprawy ogólne

Przeniesienie z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu UMP

 

Zgodnie z §14 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ubiegania się studenta innej uczelni o przyjęcie w roku akademickim 2019/2020 na studia na tym samym kierunku i tego samego trybu studiów na Uniwersytecie Medycznym informujemy, że termin składania dokumentów zostaje wyznaczony do 30 czerwca 2019 r.

  

NFZ | PRZYCHODZI STUDENT DO LEKARZA...

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina studentom, którzy w trakcie nauki podejmuja pracę czasową - a  rolę płatnika przejmuje pracodawca - o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego po wygaśnięciu umowy.

Niedopilnowanie tego obowiązku, skutkuje brakiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co naraża studentów na możliwość ponoszenia kosztów związanych z leczeniem.

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego

 

 Konsultacje psychologiczne dla studentów


Studencka Poradnia Psychologiczna  - pomoc nieodpłatna dla studentów naszej Uczelni

Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
                ul. Przybyszewskiego 39 (przy DS Eskulap)

Rejestracja: tel. 61 854 72 99 w godz. 8:00-15:00

Poniedziałek:    9:00 - 11:00           dr Katarzyna Warchoł-Biedermann
                            11:00 -13:00           dr Bogusław Stelcer

Wtorek:             13:00 -15:00           mgr Bartosz Grobelny
                     
Środa:               12:00 - 14:00           mgr Karolina Kabzińska
                           14:00 - 17:00           dr hab. Rafał Wójciak

Czwartek:          9:30 - 11:30           mgr Dominik Czajeczny
                           12:00 - 14:00           dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt z prof. dr hab Ewą Mojs - Kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej

(tel. 501-133-881 lub 61 854 72 73)

  

• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany


Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego, na które należy przekazywać wszelkie wpłaty na rzecz Uczelni związane z tokiem studiów. 
Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

UWAGA!!!!!

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia

- opłata za powtarzanie zajęć

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!

 

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 r.

W systemie ASIA  istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności. (System ASIA->Wnioski/Podania->wybrać kierunek studiów->Ubezpieczenie NNW->Aktywuj Ubezpieczenie NNW)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Dziekanacie oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 31.10.2018 r.

Jeżeli student opłaci składkę, a nie podpisze, że zapoznał się z OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

 

Ubezpieczenia OC

Zgodnie z Porozumieniami dotyczącymi realizacji praktyk zawodowych i wakacyjnych zawieranymi przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego z jednostkami zewnętrznymi, studenci są zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej (OC) zawieranego indywidualnie lub za pośrednictwem uczelni. W celu zapewnienia sprawnej realizacji praktyki zaleca się zawieranie ubezpieczenia OC studenta kierunków medycznych w ramach portalu polisa.med.pl. Studenci mają możliwość indywidualnego zawarcia ubezpieczenia logując się na stronie https://polisa.med.pl/ump  lub za pośrednictwem właściwego dziekanatu.

 

Zakres przedmiotowego ubezpieczenia jest szerszy niż szkody rzeczowe wyrządzone podczas praktyk studenckich i swoim zakresem obejmuje cały świat.

 

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje m.in.

 

- szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich

- szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one

  następstwem czynności medycznych

- szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy

- szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa

- szkody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to

 pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona

 przez kogoś innego w sytuacji nagłej

- szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi

 organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie

- szkody wyrządzone podczas wolontariatu

- szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych

- zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia

 praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i

 Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50 000 zł

- szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentegowskich lub laserowych albo

 materiałów izotopowych lub radioaktywnych, jeśli powstały w następstwie udzielania

 świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami z sublimitem

 w wysokości sumy gwarancyjnej jednak nie wyższym niż 200 000 zł

 

Koszt ubezpieczenia w zależności od sumy ubezpieczenia przedstawia się następująco:

1.

Składka roczna: 25 zł

Suma Ubezpieczenia: 50 000 zł

2.

Składka roczna: 40 zł

Suma Ubezpieczenia: 100 000 zł

3.

Składka roczna: 60 zł

Suma Ubezpieczenia: 200 000 zł

 

 

 

 

  

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w każdym roku akademickim, który znajduje się w module ASIA- oświadczenie dostępne we wrzesniu.

Zatwierdzony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu po podpisaniu umów nie później jak do 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w danym roku akademickim

• OŚWIADCZENIE RATY