Sprawy ogólne

Przeniesienie z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu UMP

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu student innej uczelni może sie przenieść po spełnieniu poniższych warunków:

1. Student innej uczelni, po zaliczeniu I roku studiów, może ubiegać się o przyjęcie na studia na tym samym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym;

2. Uzyskania na dotychczasowych studiach średniej ocen z przedmiotów kształcenia kończących się egzaminem w wysokości min. 4,0 i uzyskania nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego z dotychczasowych senestrów;

Student ubiegający sie o przeniesienie winien złożyć przy wniosku :

1. zgodę właściwego organu uczelni macierzystej na przeniesienie;

2. zaświadczenie o przebiegu studiów, z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS i średniej z zaliczonych lat studiów;

3. odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości;

4. wykaz przedmiotów kształcenia zaliczonych podczas dotychczasowych studiów wg. wzoru ustalonego przez Dziekana właściwego Wydziału

5. oświadczenie studenta o niekaralności dyscyplinarnej i nieprowadzenia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Termina składania dokumentów - do 31 lipca 2020r.

 

  

NFZ | PRZYCHODZI STUDENT DO LEKARZA...

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina studentom, którzy w trakcie nauki podejmuja pracę czasową - a  rolę płatnika przejmuje pracodawca - o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego po wygaśnięciu umowy.

Niedopilnowanie tego obowiązku, skutkuje brakiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co naraża studentów na możliwość ponoszenia kosztów związanych z leczeniem.

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego

 

 Konsultacje psychologiczne dla studentów


Studencka Poradnia Psychologiczna  - pomoc nieodpłatna dla studentów naszej Uczelni

Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
                ul. Przybyszewskiego 39 (przy DS Eskulap)

Rejestracja: tel. 61 854 72 99 w godz. 8:00-15:00

Poniedziałek:    9:00 - 11:00           dr Katarzyna Warchoł-Biedermann
                            11:00 -13:00           dr Bogusław Stelcer

Wtorek:             13:00 -15:00           mgr Bartosz Grobelny
                     
Środa:               12:00 - 14:00           mgr Karolina Kabzińska
                           14:00 - 17:00           dr hab. Rafał Wójciak

Czwartek:          9:30 - 11:30           mgr Dominik Czajeczny
                           12:00 - 14:00           dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt z prof. dr hab Ewą Mojs - Kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej

(tel. 501-133-881 lub 61 854 72 73)

  

• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany


Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego, na które należy przekazywać wszelkie wpłaty na rzecz Uczelni związane z tokiem studiów. 
Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

UWAGA!!!!!

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia

- opłata za powtarzanie zajęć

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!

 

 

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w każdym roku akademickim, który znajduje się w module ASIA- oświadczenie dostępne we wrzesniu.

Zatwierdzony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu po podpisaniu umów nie później jak do 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w danym roku akademickim

• OŚWIADCZENIE RATY