Praktyki

 UWAGA!

Fizjoterapia V rok studia jednolite magisterskie rok akademicki 2021/2022

Dokumentacja dotycząca praktyk:

Powyższą dokumentację należy składać u opiekunów praktyk w Klinice Rehabilitacji ORSK  ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań

 

 

 

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów na poszczególnych kierunkach studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku kształcenia. Wymiar praktyk dla danego kierunku studiów określają rozporządzenie w sprawie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia albo uchwała rady wydziału, w przypadku braku uregulowania określającego standardy nauczania

Celem praktyk studenckich jest doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki są prowadzone w grupach od 5 do 7 osobowych. Liczba studentów w grupie powinna umożliwiać realizację programu praktyk, uwzględniać uwarunkowania merytoryczne oraz względy bezpieczeństwa. Dopuszcza się możliwość odbycia  praktyki indywidualnie zorganizowanej przez studenta.

Praktyki odbywają się w podmiotach spełniających kryteria, zgodne z  regulaminami praktyk uchwalonymi przez właściwe rady wydziałów.

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK 

 

Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Terapia Zajęciowa
Zdrowie Publiczne