Praktyki

 

ZALICZENIE PRAKTYK – WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Drodzy Studenci,

przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r., studenci, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wakacyjnych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

Decyzję o zaliczeniu praktyk zawodowych/wakacyjnych w oparciu o odbyty wolontariat lub pracę zawodową podejmuje Dziekan na podstawie opinii opiekuna praktyk przygotowanej
w oparciu o zaświadczenie wydane przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności, uwzględniające informacje o okresie trwania wolontariatu lub pracy zawodowej, liczbie odbytych godzin i charakterze wykonywanych czynności.

   

Poniżej podane są szczegółowe zasady ubiegania się o zaliczenie praktyk zawodowych i wakacyjnych na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej.

         

Zasady ubiegania się o zaliczenie praktyk zawodowych i wakacyjnych na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej realizowanej w ramach zadań wykonywanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 Student przygotowuje podanie o zaliczenie praktyk  zawodowych/wakacyjnych na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej. Do podania student załącza skany dokumentów związanych z odbytym wolontariatem lub pracą zawodową (umowa wolontariatu, potwierdzone przez opiekuna wolontariatu sprawozdanie z jego przebiegu określające wykaz dni pracy i godzin pracy oraz z opisem wykonanych czynności lub zaświadczenie o pracy zawodowej).

  1. Student przesyła podanie wraz z załącznikami, drogą elektroniczną, do opiekuna praktyk z prośbą o jego zaopiniowanie.
  2. Opiekun praktyk w oparciu o otrzymaną dokumentację przedstawia Dziekanowi swoja opinię na temat możliwości zaliczenia praktyki. Opiekun może poprosić studenta o uzupełnienie złożonej dokumentacji o informacje niezbędne do podjęcia decyzji.
  3. Opiekun praktyk przesyła opinię drogą elektroniczną do Dziekana WNoZ
  4. Dziekan podejmuje ostateczną decyzję o zaliczeniu studentowi praktyki na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej.
  5. Pracownik dziekanatu przekazuje drogą elektroniczną informację o decyzji Dziekana studentowi oraz opiekunowi praktyk.
  6. Opiekun praktyk dokonuje zaliczenia w e-indeksie.
  7. Pracownik dziekanatu drukuje komplet dokumentów związanych z powyższym postępowaniem
    i dołącza je do akt osobowych studenta.

                                                        

     Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

/-/ Prof. dr hab. med. Małgorzata Kotwicka

 

 

 

 

 

 

 

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów na poszczególnych kierunkach studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku kształcenia. Wymiar praktyk dla danego kierunku studiów określają rozporządzenie w sprawie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia albo uchwała rady wydziału, w przypadku braku uregulowania określającego standardy nauczania

Celem praktyk studenckich jest doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki są prowadzone w grupach od 5 do 7 osobowych. Liczba studentów w grupie powinna umożliwiać realizację programu praktyk, uwzględniać uwarunkowania merytoryczne oraz względy bezpieczeństwa. Dopuszcza się możliwość odbycia  praktyki indywidualnie zorganizowanej przez studenta.

Praktyki odbywają się w podmiotach spełniających kryteria, zgodne z  regulaminami praktyk uchwalonymi przez właściwe rady wydziałów.

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK 

 

Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Terapia Zajęciowa
Zdrowie Publiczne