PRZENOSINY

Procedura przenosin obywateli polskich oraz obywateli Ukrainy będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działających na terenie Ukrainy na Wydział Nauk o Zdrowiu - pobierz

NAWA - praktyczny przewodnik po uznawalności wykształcenia

 

PRZENOSINY STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH Z UKRAINY

Uprzejmie informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Senat UMP dokonał stosownych zmian w Regulaminie Studiów. Tym samym obywatele polscy oraz obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. 2022, 583), będący studentami uczelni działającej na terenie Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o przeniesienie na kierunki medyczne.

 

Procedura przenosin studentów z innej uczelni na UMP

Student innej uczelni, po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia na tym samym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kandydat zobowiązany jest do spełnienia wszystkich warunków przeniesienia określonych w Regulaminie Studiów UMP (Uchwała Senatu UMP nr 48/2023 z 26.04.2023 r.§ 12, § 13).

Regulamin studiów

 

§ 12

1. Student studiów w języku polskim innej uczelni może ubiegać się o przeniesienie na Uniwersytet Medyczny (§ 11 ust. 2 pkt 1), pod warunkiem:

1) złożenia wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, skierowany do Dziekana prowadzącego dany kierunek studiów;

2) wypełnienia wszystkich obowiązków wobec uczelni, którą student opuszcza;

3) uzyskania zgody uczelni macierzystej na przeniesienie;

4) uzyskania na dotychczasowych studiach średniej ocen z zajęć kończących się egzaminem w wysokości min. 4,0;

5) dostarczenia zaświadczeń o przebiegu studiów obejmujących wykaz zaliczonych zajęć wraz z efektami uczenia się, uzyskane oceny, punkty ECTS, zaliczone lata studiów;

6) spełnienia kryteriów rekrutacji obowiązujących na kierunku w roku, w którym kandydat przystępował do rekrutacji;

7) wolnych miejsc w ramach limitu określonego przez Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku przenoszenia na kierunek lekarski albo lekarsko-dentystyczny;

8) nieprowadzenia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego lub wcześniejszego niekarania karą dyscyplinarną;

9) możliwości finansowych i dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego;

10) złożenia odpisu świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości;

11) podpisania z Uniwersytetem Medycznym stosownej umowy, jeśli taka jest wymagana.

2. Procedura przenosin oraz wzory dokumentów określonych w pkt.1 oraz pkt.5 publikowane są na stronach internetowych Wydziałów.

3. Termin składania wniosków ustala Dziekan właściwego Wydziału, a informacja ta podawana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego i Wydziałów do końca czerwca danego roku.

4. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku bądź formy studiów, przewidzianej § 11 ust. 2 pkt 2.

 

Student ubiegający się o przeniesienie winien złożyć przy wniosku :

1. zgodę właściwego organu uczelni macierzystej na przeniesienie;

2. zaświadczenie o przebiegu studiów, z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS i średniej z zaliczonych lat studiów;

3. odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości;

4. wykaz przedmiotów kształcenia zaliczonych podczas dotychczasowych studiów wg. wzoru ustalonego przez Dziekana właściwego Wydziału

5. oświadczenie studenta o niekaralności dyscyplinarnej i nieprowadzenia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Termin przyjmowania od kandydatów wniosków o przenosiny – od 1 do 31 sierpnia danego roku dla roku akademickiego rozpoczynającego się 1 października.

Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni - pobierz