Jakość kształcenia

 

I. Struktura Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDiZJK)

I.1. Rady Programowe kierunku studiów

I.2. Wydziałowy Zespół ds. Hospitacji

I.3. Przewodniczący Rad Pedagogicznych

I.4. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

I.5. Przedstawiciele samorządu studentów

 

II. Skład osobowy zespołów WZDiZJK

II.1. WZDiZJK

II.2. Rady Programowe kierunku studiów

II.3. Wydziałowy Zespół ds. Hospitacji

 

 

III. Księga Procedur WZDiZJK

III.1. OGÓLNA PROCEDURA DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  - WZÓR I OZNACZENIE PROCEDUR/ Symbol: WZDIZJK-WNOZ/0

III.2. PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA / Symbol: WZDIZJK-WNOZ/1, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4 

III.3. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI I OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (załącznik do Zarządzenia Rektora nr 145/21 z dnia 15 listopada 2021załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4)

 

IVSprawozdanie z działalności WZDiZJK w roku akademickim 2020/21

 

V. Plan pracy WZDiZJK na WNoZ na rok akademicki 2021/22

 

 

DANE ARCHIWALNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA