Jakość kształcenia

 

 

I. Struktura Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDiZJK)

I.1. Komisje Programowe kierunku studiów

I.2. Wydziałowy Zespół ds. Hospitacji

I.3. Przewodniczący Rad Pedagogicznych

I.4. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

I.5. Przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów

 

II. Skład osobowy zespołów WZDiZJK

II.1. WZDiZJK

II. 2. Komisje Programowe dla kierunku studiów

Komisja Programowa dla Kierunku Fizjoterapia

Komisja Programowa dla Kierunku Pielęgniarstwo

Komisja Programowa dla Kierunku Położnictwo

Komisja Programowa dla Kierunku Zdrowie Publiczne

Komisja Programowa dla Kierunku Ratownictwo Medyczne

Komisja Programowa dla Kierunku Terapia Zajęciowa

II.3. Wydziałowy Zespół ds.Hospitacji

 

III. Księga Procedur WZDiZJK

III.1. OGÓLNA PROCEDURA DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA -WZÓR I IOZNACZENIE PROCEDUR/Symbol: WZDIZJK-WNOZ/0

III.2. PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ/Symbol: WZDIZJK-WNOZ/1

III.3. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH/Symbol: WZDIZJK-WNOZ/2

 

IV. Inne

IV.1. Wzór sylabusu

IV.2. Instrukcja wypełniania sylabusu

IV.3. Plan pracy WZDiZJK na WNoZ na rok akademicki 2019/20