Jakość kształcenia

 

I. Struktura Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDiZJK)

I.1. Rady Programowe kierunku studiów

I.1.2. Regulamin Rad Programowych na WNoZ

I.2. Wydziałowy Zespół ds. Hospitacji

I.3. Przewodniczący Rad Pedagogicznych

I.4. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

I.5. Przedstawiciele samorządu studentów

 II. Skład osobowy zespołów WZDiZJK

II.1. WZDiJK

II.2. Rady Programowe kierunku studiów

II.3. Wydziałowy Zespół ds. Hospitacji

III. Księga Procedur WZDiZJK

III.1. OGÓLNA PROCEDURA DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  - WZÓR I OZNACZENIE PROCEDUR/ Symbol: WZDIZJK-WNOZ/0

III.2. PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA / Symbol: WZDIZJK-WNOZ/1, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4 

III.3. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI I OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (załącznik do Zarządzenia Rektora nr 145/21 z dnia 15 listopada 2021załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4)

 IV. Sprawozdanie z działalności WZDiZJK w roku akademickim 2022/2023

 V. Plan pracy WZDiZJK na rok akademicki 2023/2024

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje podstawowe:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wykaz nauczycieli akademickich do przeprowadzania hospitacji w roku akademickim 2022/2023

 Przedmioty wyznaczone do hospitacji w roku akademickim 2022/2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANE ARCHIWALNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA