Studia doktoranckie

Wydział Nauko Zdrowiu prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Studia doktoranckie, umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora, absolwentom uczelni wyższych, wykazującym zainteresowanie pracą naukową. Studia doktoranckie trwają cztery lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (płatnym).

Uczelnia ufundowała jedno stypendium rocznie dla obywateli Republiki Białorusi pochodzenia polskiego.

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada stopień magistra lub równorzędny (lekarz medycyny, lekarz stomatologii/lekarz dentysta, z ukończonym stażem podyplomowym) oraz spełnia wymogi zawarte w warunkach rekrutacji określonych corocznie przez Senat Uczelni.

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
prof. dr. hab. med. Maciej Zabel

ZASTĘPCA KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH
dr hab. Marcin Żarowski

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-60

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl


Szczegółowe informacje dla studentów studiów doktoranckich znajdują się na stronie Uniwersytetu Medycznego w zakładce: STUDENCI – STUDIA DOKTORANCKIE

Efekty kształcenia na Studiach Doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu