Dydaktyka na WNoZ w czasie COVID-19

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do Zarządzenia nr 8/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/21 informuję, że:

od 1 marca 2021 r. ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne, na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu, będą odbywały się z bezpośrednim udziałem studentów. Rekomenduje się rozważenie, aby ćwiczenia kontaktowe o charakterze klinicznym realizowane były od 8 marca 2021 r. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana, dopuszcza się organizację wybranych ćwiczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Od 1 marca 2021 r. wykłady i seminaria będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana możliwa jest organizacja seminariów w formie kontaktowej, pod warunkiem, że są to zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.

 

Życząc dużo zdrowia

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

 

Zarządzenie nr 8/21 Rektora UMP w sprawie organizacji kształcenia i roku akad. 2020/2021

Wytyczne w sprawie organizacji kształcenia od dnia 22 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 8/21 Rektora UMP z dnia 5 lutego 2021roku.

 

 

Szczepienia przeciw COVID-19 - dlaczego warto?

http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/szczepienia-przeciw-covid-19-dlaczego-warto

 

 

 

Informacja dla studentów deklarujących wolontariat lub inną formę pracy w ochronie zdrowia w związku z epidemią wirusa Sars-Cov-2.

 Studenci, którzy będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zarówno w oparciu o umowę wolontariatu jak i o inne formy pracy proszeni są, przed ich rozpoczęciem o zgłoszenie tej aktywności do  Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu za pośrednictwem UCOS na załączonym formularzu.

 

Po zakończeniu aktywności niezbędne będzie przedstawienie skanów dokumentów (umowa wolontariatu/ umowa o innej formie pracy, potwierdzone przez opiekuna sprawozdanie z jego przebiegu określające m. in. miejsce pracy, termin i  godziny pracy oraz opis wykonywanych  czynności) celem zaliczenia części zajęć/grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, praktyk  zawodowych/wakacyjnych na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej, zgodnie z  zasadami zaliczenia umiejętności praktycznych.

 

 

 

Zmiana zarządzenia Nr 124/20 w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMP nr 144/2020, w okresie od dnia 28 listopada do dnia 21 grudnia 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za wyjątkiem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 144/20 z dnia 25 listopada 2020 roku

 

 

 

WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

16 listopada 2020 r.

 WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

zasady zaliczania umiejętności praktycznych

 

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. oraz pkt. 4 komunikatu nr 1/2020 Prorektora ds. Dydaktyki z 5 listopada 2020 r. i informacji zamieszczonych na stronie dydaktyka w czasie covid-19, studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów… pielęgniarki, położnej …, fizjoterapeuty i ratownika medycznego którzy w trakcie tego roku akademickiego będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności; czynności te mogą być realizowane zarówno w oparciu o umowę wolontariatu jak i o inne formy pracy.

 

Zasady ubiegania się o zaliczenie

 

fizjoterapia jednolite magisterskie: pfrydrych@ump.edu.pl

fizjoterapia drugiego stopnia:

II rok – stacjonarne: annapaw@ump.edu.pl

I rok – niestacjonarne: annapaw@ump.edu.pl

II rok – niestacjonarne: daszkiewiczm@ump.edu.pl

pielęgniarstwo pierwszego stopnia: ooszowska@ump.edu.pl

pielęgniarstwo drugiego stopnia: jhojka@ump.edu.pl

położnictwo pierwszego stopnia: jpawlicka@ump.edu.pl

położnictwo drugiego stopnia: mkujawinska@ump.edu.pl

ratownictwo pierwszego stopnia:

I rok: daszkiewiczm@ump.edu.pl

II, III rok: annapaw@ump.edu.pl

 

 

 Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

Studenci I roku - podstawowe informacje dydaktyczne

Szczególowe informacje na stronie głównej Uczelni

http://ump.edu.pl/komunikat/studenci-i-roku-podstawowe-informacje-dydaktyczne

 

 

Wytyczne w sprawie COVID

Szanowni Pastwo poniżej zamieszczamy nowe Zarządzenie Rektora wraz z wytycznymi dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

 Zarządzenie Rektora nr 124/20 z dnia 16 października 2020 r.

Wytyczne w sprawie COVID

 

Studenci I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Szanowni Państwo,

 rozpoczynacie rok akademicki 2020/21  w nowej rzeczywistości, która wymusiła szereg zmian.

Zajęcia Wasze rozpoczynają się  z opóźnieniem, które wynika z przedłużenia procesu rekrutacji na uczelnie wyższe.

Podstawą wszelkich zajęć na naszej Uczelni był zawsze bezpośredni kontakt wykładowcy ze studentami, co ułatwiało przekazywanie wiedzy, a przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności, tak potrzebnych absolwentom naszego Wydziału w przyszłym życiu zawodowym.

Niestety wszystko się zmieniło. Ograniczyliśmy kontakty bezpośrednie do niezbędnego minimum. Nie było nam dane spotkać się na uroczystej immatrykulacji, a podstawowym narzędziem komunikacji stał się komputer i internet, umożliwiający nauczanie zdalne, na przykład na platformie TEAMS.

Wierzymy jednak, że jest to okres przejściowy i spotkamy się wkrótce na zajęciach kontaktowych.

 

Prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki spotykają się z Wami w świecie wirtualnym, celem poznania się, wymiany niezbędnych informacji i wskazówek.  

Pomocą służyć będą Wam również opiekunowie lat oraz koleżanki i koledzy z Samorządu Studenckiego UMP.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z pracownikami Biura Obsługi Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Prosimy Wszystkich Studentów o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi organizacji zajęć w roku akademickim 2020/21 znajdującymi się na stronie głównej Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Życząc Wam dużo zdrowia, optymizmu oraz pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, przypominamy o konieczności zachowania dystansu, obowiązku zakrywania nosa i ust oraz myciu i dezynfekcji rąk. W ten sposób chronimy nie tylko siebie, ale również nasze otoczenie.

 

Dziekan i Prodziekani

Wydziału Nauk o Zdrowiu

wraz z pracownikami Biura Obsługi Dziekana WNoZ